28 lutego oraz 1 marca 2019 r. w Lidzbarku Warmińskim odbyło się drugie spotkanie Forum Partnerskiego. Uczestnikami spotkania byli reprezentanci trzech największych miast w regionie, przedstawiciele samorządów gmin (miejskich, wiejskich, miejsko-wiejskich), powiatów, instytucji otoczenia biznesu, środowiska naukowego, organizacji pozarządowych, instytucji rynku pracy i planowania przestrzennego. Moderacją oraz wsparciem merytorycznym służyli eksperci: prof. Jacek Szlachta (Szkoła Główna Handlowa) oraz dr hab. Wojciech Dziemianowicz (profesor Uniwersytetu Warszawskiego).

Spotkanie Forum miało charakter warsztatów, podczas których uczestnicy spotkania pracowali w zespołach podzielonych na grupy wg. zasady poczwórnej helisy, tj. biznes, nauka, administracja, otoczenie. Pierwszego dnia skoncentrowano się na omówieniu propozycji diagnozy strategicznej oraz przeprowadzeniu rozbudowanej analizy SWOT/TOWS. Dla uzyskania pełnej użyteczności techniki SWOT cztery grupy czynników, tj. mocne i słabe strony województwa oraz aktualne i przyszłe szanse i zagrożenia, zostały poddane analizie wzajemnych powiązań.

Natomiast w drugim dniu pracowano nad scenariuszami rozwoju województwa i działaniami podejmowanymi w poszczególnych celach strategicznych.