25 czerwca br. był kolejnym dniem cyklu dyskusji nad projektem „Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego” w ramach konsultacji społecznych przedmiotowego dokumentu.

Tym razem kluczowe zagadnienia projektu strategii tj. scenariusze rozwoju, cele strategiczne i operacyjne, obszary strategicznej interwencji prezentowane były w dwóch powiatach przygranicznych województwa: powiecie elbląskim i powiecie braniewskim.

Dyskutowano o możliwościach rozwoju regionu, m.in. w kontekście współpracy transgranicznej, budowy centrów logistycznych/intermodalnych,  modernizacji śródlądowych dróg wodnych oraz turystyki wodnej na Zalewie Wiślanym.

Ponadto, zebrane na spotkaniach grono uczestników zwróciło uwagę na temat przemysłu kreatywnego i jego roli w rozwoju regionalnej gospodarki, konieczność podnoszenia jakości kapitału społecznego oraz szerszego uwzględnienia potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wszystkie zgłaszane opinie i uwagi będą przedmiotem dalszych prac gremiów i ekspertów zebranych wokół procesu aktualizacji dokumentu, co pozwoli na wspólne wypracowanie ostatecznego kształtu strategii naszego regionu.