Pierwsze strategiczne seminarium powołanego zespołu ds. aktualizacji „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego“ odbyło się 17 września 2018 roku w Olsztynie.
Forum partnerskie będzie pełniło funkcję opiniodawczo-doradczą wobec zarządu województwa w zakresie przygotowania projektu aktualizacji Strategii.

W tym czasie planowane są prace związane z przeprowadzeniem weryfikacji priorytetów, celów strategicznych i celów operacyjnych w perspektywie do 2025 roku oraz do 2030 roku czy dokonaniem oceny zgodności projektu aktualizacji z dokumentami strategicznymi szczebla unijnego i krajowego.
W proces zaangażowane jest szerokie grono partnerów społeczno-gospodarczych z Warmii i Mazur.