Uchwałą nr 4/40/20/VI z dnia 28 stycznia 2020 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego nadał ostateczny kształt Grupie Roboczej ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2021-2027. Nadzór nad pracami Grupy pełni Pan Miron Sycz – Wicemarszałek Województwa, natomiast przewodniczącą gremium jest Pani Lidia Wójtowicz – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej.

Członkami Grupy zostali mianowani m.in. przedstawiciele:

  • Obszarów Strategicznej Interwencji wyznaczonych w strategii rozwoju województwa Warmińsko-Mazurskie 2030,
  • samorządów,
  • środowiska naukowego,
  • przedsiębiorców,
  • organizacji pozarządowych,
  • administracji publicznej.

Zadaniem Grupy RPO WiM 2021-2027 jest wspieranie procesu przygotowywania projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2021- 2027 w oparciu o evidence-based policy (politykę opartą o dowody) tj. z uwzględnianiem wyników badań, analiz i ekspertyz,
w tym m.in.: wypracowanie rozwiązań w zakresie zagadnień horyzontalnych, finansowych i instytucjonalnych, definiowanie oczekiwań wobec przedsięwzięć strategicznych, analizę pojawiających się na bieżąco kwestii i problemów oraz uczestnictwo w konsultacjach społecznych projektu RPO WiM 2021-2027 w województwie (debaty, konferencje itp.).

Ponadto członkowie Grupy powinni upowszechniać w środowiskach, które reprezentują, wiedzę na temat procesu planowania operacyjnego
w województwie na lata 2021-2027 oraz informacje dotyczące Polityki Spójności Unii Europejskiej 2020+.

Grupa została powołana na okres przygotowań do perspektywy finansowej Unii Europejskiej w latach 2021-2027 i zakończy prace z dniem przedłożenia Komisji Europejskiej do negocjacji projektu RPO WiM na lata 2021-2027.