2 marca 2020 r. W Olsztynie odbyło się pierwsze spotkanie Grupy roboczej do spraw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2021-2027.

Dokument będzie w nadchodzącej perspektywie finansowej narzędziem realizacji celów polityki całej Wspólnoty Europejskiej oraz przyjętej 18 lutego 2020 roku przez sejmik województwa warmińsko-mazurskiego strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa: Warmińsko-Mazurskie 2030.

Podczas I spotkania przedstawiono ogólne założenia realizacji polityki spójności w latach 2021-2027,
w tym układ priorytetowych celów, wstępne założenia ram finansowych oraz kierunkowe zasady wsparcia. Ponadto określono wstępny harmonogram prac nad nowym RPO WiM na lata 2021-2027.

W trakcie spotkania członkom Grupy Roboczej wręczono uroczyste akty mianowania.

Materiały ze spotkania: