25 i 26 kwietnia w Guzowym Piecu członkowie Zespołu Zadaniowego spotkali się po raz drugi by pochylić się nad nowym kształtem Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego. Warsztaty prowadzili prof. dr hab. Jacek Szlachta oraz dr hab. Wojciech Dziemianowicz, profesor UW, którzy merytorycznie wspierają proces aktualizacji Strategii.

Podczas obrad poddano dyskusji analizę SWOT/TOWS oraz scenariusze rozwojowe wypracowane podczas spotkania Forum Partnerskiego oraz Rady Programowej. Szczególną uwagę zwrócono na potrzebę podniesienia kompetencji społeczeństwa i dalszego rozwoju infrastruktury służącej wzrostowi gospodarczemu regionu (w tym cyfryzacji przemysłu). Podniesiono również konieczność działań na rzecz ochrony środowiska i adaptacji do zmian klimatycznych. Następnie dokonano weryfikacji dotychczasowego układu celów oraz kierunków działań, formułując propozycję nowego układu w oparciu o wnioski zarówno z analizy przeprowadzonej przez ekspertów,
jak i wniosków z dyskusji Zespołu Zadaniowego, Forum Partnerskiego oraz Rady Programowej.