7 stycznia 2019 r. w Lidzbarku Warmińskim odbyło się spotkanie konsultacyjne projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR 2030).

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 określa m.in. cele, kierunki interwencji oraz mechanizmy prowadzenia polityki regionalnej do 2030 r. KSRR zastępuje dotychczas obowiązującą Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjętą przez rząd w 2010 r., uwzględniając aktualne uwarunkowania i wyzwania rozwojowe wynikające z procesów demograficznych, globalizacji oraz nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. KSRR jest podstawowym dokumentem strategicznym polityki regionalnej państwa w perspektywie do 2030 r. Strategia ta jest zbiorem wspólnych wartości, zasad współpracy rządu i samorządów oraz partnerów społeczno-gospodarczych na rzecz rozwoju kraju i województw.  Dokument określa systemowe ramy prowadzenia polityki regionalnej zarówno przez rząd wobec regionów, jak i wewnątrzregionalne. Odegra on w nadchodzących latach ważną rolę w procesie programowania środków publicznych,
w tym funduszy UE.

Spotkanie to umożliwiło przedstawicielom  samorządu województwa, powiatów i gmin oraz innym partnerom społeczno-gospodarczym dyskusję nad zaproponowanym przez ministra właściwego
do spraw rozwoju regionalnego kształtem polityki regionalnej do 2030 r.

Organizatorem wydarzenia było Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Przekazanie przedmiotowego dokumentu do akceptacji przez Radę Ministrów zaplanowano na I kwartał 2019 r.

Z projektem dokumentu można zapoznać się tutaj:

https://www.miir.gov.pl/media/67208/KSRR_17_12_2018_projekt.pdf