11 lipca spotkaliśmy się z przedstawicielami samorządów, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorcami w Giżycku oraz w Węgorzewie. Duża frekwencja w obu powiatach zaowocowała intensywną  dyskusją, podczas której obecni skupili się na rozwoju sieci dróg
i związanej z nich dostępem do usług publicznych, ochronie i rozwoju dziedzictwa kulturowego a także ochronie środowiska i potrzebie dostosowania do zmian klimatycznych.  Ponadto konsultanci zwrócili uwagę na rosnąca potrzebę uzupełniania kadry i infrastruktury w opiece medycznej oraz włączenia społecznego mieszkańców, szczególnie bezrobotnych m.in. poprzez działania aktywizacyjne. Przedsiębiorcy przekazali również swoje uwagi
w kontekście warunków rozwoju przedsiębiorczości w regionie, w tym również potencjału inwestycyjnego regionu oraz dostępności infrastruktury warunkującej lokalizację inwestycji.