Prognoza oddziaływania na środowisko

Artykuły z kategorii Prognoza oddziaływania na środowisko

 

INFORMACJA

o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
projektu
aktualizowanej strategii rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego
pt. „Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego”

      

 

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, działając na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2081, ze zm.), informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu aktualizowanej strategii rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego pt. „Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego”, przyjętego Uchwałą Nr 27/381/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 czerwca 2019 r.

Stosownie do art. 48 ust. 1 i 1a w związku z art. 57 i art. 58 wskazanej wyżej ustawy, wystąpiono
o wydanie opinii w sprawie dopuszczalności odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu aktualizowanej Strategii do:

 • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie,
 • Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie,
 • Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni.

Powyższe Instytucje stwierdziły brak konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego dokumentu, przy czym:

 • stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie zostało ujęte w piśmie
  z dnia 13.08.2019 r., znak: WOOŚ.411.91.2019.MK,
 • opinia Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie została przekazana w piśmie z dnia 09.08.2019 r., znak: ZNS.9022.4.38.2019.AZ,
 • uzgodnienie Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni zostało zawarte w piśmie z dnia 13.08.2019 r., znak: INZ1.1.8103.90.2019.ASW.

Aktualizowany dokument jest przede wszystkim odpowiedzią na zmiany w sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego i jego otoczeniu, zwłaszcza w sferze społecznej. Wpisuje się także w harmonogram przygotowań do kolejnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Ponadto przedmiotowy dokument został opracowany z uwagi na konieczność dostosowania obowiązującej Strategii do przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 14 lutego 2017 r. średniookresowej strategii rozwoju kraju pt. „Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. Część wprowadzanych zmian wynika również
z projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030.

Projekt „Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego” nie przewiduje zasadniczych modyfikacji zakresu interwencji w stosunku do obowiązującej Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025. Do najważniejszych zmian należą:

 • wydłużenie horyzontu obowiązywania Strategii o 5 lat, tj. do 2030 r.;
 • zaktualizowanie diagnozy społeczno-gospodarczej województwa oraz dokonanie pełnej analizy SWOT/TOWS;
 • modyfikacja układu celów strategicznych (w centrum stawiane są działania związane
  z kompetencjami mieszkańców);
 • modyfikacja celów operacyjnych, a także weryfikacja dotychczasowych kierunków działań;
 • koncentracja przestrzenna – wskazanie nowych obszarów strategicznej interwencji oraz wzmocnienie znaczenia dotychczasowych.

Przy odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizowanej Strategii, o którym mowa w art. 48 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
, wzięto pod uwagę uwarunkowania określone w art. 49 powyższej ustawy. Wprowadzone zmiany w projekcie Strategii w należyty sposób uwzględniają interes środowiska przyrodniczego
i kulturowego, w tym kwestię zdrowia mieszkańców regionu. Przedmiotowy dokument zakłada liczne działania zapewniające ochronę i racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych oraz poprawę jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego. Realizacja ustaleń projektowanego dokumentu nie spowoduje znacznego zwiększenia oddziaływania na środowisko. Ponadto projekt aktualizacji Strategii nie jest sprzeczny z działaniami przewidzianymi w innych dokumentach planistycznych.

Mając powyższe na względzie, nie jest wymagane przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu aktualizowanej strategii rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego pt. „Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego”.

 

Załączniki:

 1. Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 13.08.2019 r
 2. Pismo Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie z dnia 09.08.2019 r.
 3. Pismo Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 13.08.2019 r.