Prognoza oddziaływania na środowisko

Artykuły z kategorii Prognoza oddziaływania na środowisko

Projekt Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2030 poddany zostanie strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, której nieodzownym elementem jest prognoza oddziaływania na środowisko, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko to postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji polityki, strategii, planu lub programu, obejmujące w szczególności:

  1. uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko,
  2. sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko,
  3. uzyskanie wymaganych ustawą opinii,
  4. zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.

Cel sporządzenia Prognozy:

  1. identyfikacja potencjalnych zagrożeń i pól konfliktów ekologicznych związanych z realizacją postanowień projektu Strategii, w tym identyfikacja znaczących negatywnych oddziaływań na obszary chronione,
  2. określenie możliwości i zasad ograniczenia potencjalnych znaczących oddziaływań na środowisko związanych z realizacją postanowień projektu Strategii (rekomendacje),
  3. ocena spójności projektu Strategii z zasadami zrównoważonego rozwoju i wymogami ochrony środowiska na poziomie krajowym i międzynarodowym.