W województwie warmińsko-mazurskim opracowywany jest syntetyczny wskaźnik koniunktury gospodarczej w województwie warmińsko-mazurskim, tzw. Regionalny barometr koniunktury gospodarczej. Został on stworzony na podstawie 10 makrowielkości gospodarczych, ale wyrażany w postaci jednej wartości, dzięki czemu jest czytelny dla odbiorców i stanowi łatwą do interpretacji informację na temat bieżącej sytuacji gospodarczej regionu.

Regionalny barometr koniunktury gospodarczej jest autorskim opracowaniem dr. hab. Rafała Warżały, prof. UWM w Olsztynie, przygotowywanym na zlecenie Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego od maja 2019 r. Początkowo był publikowany w odstępach miesięcznych, a po zakończeniu każdego kwartału powstawała bardziej szczegółowa analiza. Od 2020 r. analizy koniunktury w województwie warmińsko-mazurskim opracowywane są co kwartał.

Wszystkie dotychczas powstałe materiały można znaleźć pod adresem: https://strategia2030.warmia.mazury.pl/diagnoza-sytuacji-spoleczno-gospodarczej/