13 czerwca 2019 r. w ramach trwającego procesu konsultacji projektu strategii rozwoju województwa: Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego odwiedziliśmy Powiat ełcki oraz Powiat piski.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele m.in. samorządu, organizacji pozarządowych, środowisk naukowych oraz biznesu. W trakcie dyskusji szczególną uwagę zwrócono na potrzebę nabywania przez mieszkańców regionu kompetencji odpowiadających na wyzwania przyszłości (gospodarka 4.0), poszukiwania kolejnych inteligentnych specjalizacji gospodarczych regionu, modernizacji infrastruktury technicznej, szczególnie sieci wodno-kanalizacyjnych na terenach wiejskich, tworzenia warunków dla rozwoju organizacji pozarządowych oraz zapewnienia wysokiej jakości usług publicznych.