15 lipca odwiedziliśmy południowe powiaty regionu, a dokładnie powiat nidzicki i szczycieński. Frekwencja na spotkaniach była duża, a dyskusja skupiła się wokół priorytetowych kwestii rozwojowych takich jak: gospodarka wodno-ściekowa; ochrona i restytucja rodzimej przyrody poprzez kompleksowy system działań na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemu jeziora Omulew; niedostatecznej ilości miejsc pracy wysokiej jakości; poprawy infrastruktury komunikacyjnej  i drogowej (z naciskiem na budowę obwodnicy Nidzicy i utworzenie korytarza transportowego Via Masuria). Pojawiła się również propozycja objęcia wsparciem nowo zawiązanego obszaru funkcjonalnego Południowe Mazury. W trakcie spotkania w Szczytnie szeroko omawiano możliwości funkcjonowania i rozwoju Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach.