W dniu 17 lipca 2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął Uchwałę nr 31/681/18/V w sprawie powołania Zespołu ds. aktualizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego (Forum Partnerskie). Zespół pełni funkcję opiniodawczo-doradczą wobec Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego podczas aktualizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025.

Funkcję Przewodniczącego Zespołu pełni Przewodniczący Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego lub inny Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego wyznaczony przez Przewodniczącego Zarządu.

W składzie instytucjonalnym Forum Partnerskiego znaleźli się przedstawiciele:

 • Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
 • Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,
 • Miejskich Obszarów Funkcjonalnych (MOF Olsztyna, MOF Elbląga, MOF Ełku),
 • Porozumień terytorialnych funkcjonujących w województwie warmińsko-mazurskim  (Stowarzyszenia „Polskie Miasta Cittaslow”; Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020; Stowarzyszenia EGO Kraina Bociana),
 • Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich,
 • Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
 • Urzędu Statystycznego w Olsztynie,
 • Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie,
 • Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
 • Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
 • Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
 • Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
 • Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,
 • Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu,
 • Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie,
 • Kuratorium Oświaty w Olsztynie,
 • Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
 • Warmińsko-Mazurskiej  Regionalnej Organizacji Turystycznej,
 • Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
 • Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Olsztynie,
 • Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie,
 • Narodowego Funduszu Zdrowia (Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki w Olsztynie),
 • Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej,
 • Warmińsko-Mazurskiego Klubu Biznesu,
 • Loży Olsztyńskiej Business Centre Club,
 • Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Olsztynie,
 • Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości,
 • Warmińsko-Mazurskiego Związku Pracodawców Prywatnych,
 • Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.,
 • Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.,
 • Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM w Olsztynie,
 • Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego,
 • Elbląskiego Parku Technologicznego,
 • Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku,
 • Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie,
 • Banku Gospodarstwa Krajowego (Region Warmińsko-Mazurski),
 • Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie,
 • Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie,
 • Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. w Olsztynie,
 • Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Odział w Olsztynie,
 • Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie,
 • Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie,
 • Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie

Zadania Forum Partnerskiego polegają w szczególności na:

 • przeprowadzeniu weryfikacji wizji, priorytetów, celów strategicznych oraz celów operacyjnych
  i kierunków działań Strategii pod kątem ich ważności w perspektywie 2025 r. oraz 2030 r.;
 • dokonaniu oceny zgodności projektu aktualizacji Strategii z dokumentami strategicznymi szczebla unijnego i krajowego;
 • udziale w debatach, konferencjach i innych wydarzeniach na etapie opracowywania projektu aktualizacji Strategii;
 • udziale w procesie konsultacji społecznych oraz procedurze strategicznej oceny oddziaływania
  na środowisko projektu zaktualizowanej Strategii;
 • ścisłej współpracy z Zespołem zadaniowym ds. planowania strategicznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na poszczególnych etapach prac nad aktualizacją Strategii;
 • wykonywaniu innych zadań związanych z aktualizacją Strategii określonych przez Przewodniczącego Zespołu bądź jego Zastępcę.

Załącznik:

Uchwała nr 31/681/18/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 lipca 2018 r.

Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 31_681_18_V z dnia 17 lipca 2018 r. – skład Forum Partnerskiego