Zarządzeniem Nr 134/2018 z dnia 30 lipca 2018 r. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego powołał Zespół Zadaniowy ds. planowania strategicznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zespół tworzą zarządzający departamentami dyrektorzy oraz kierownicy, zaangażowani w późniejszą realizację Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2030. Są to: Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, Dyrektor Departamentu Finansów i Skarbu, Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji, Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji, Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska, Dyrektor Departamentu Organizacyjnego, Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej, Z-ca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, Dyrektor Departamentu Zdrowia, Kierownik Biura Prasowego oraz Kierownik Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego, a także zaproszeni do udziału w pracach Zespołu Dyrektor Urzędu Statystycznego w Olsztynie oraz Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego w Olsztynie.

Funkcję przewodniczącego Zespołu powierzono Dyrektorowi Departamentu Polityki Regionalnej
tut. Urzędu.

Do zadań Zespołu, powołanego na okres aktualizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025, należy w szczególności:

  • dostarczanie merytorycznej wiedzy, niezbędnych danych, informacji oraz materiałów na potrzeby aktualizacji Strategii;
  • opiniowanie dokumentów oraz materiałów opracowywanych na potrzeby aktualizacji Strategii;
  • aktywny udział w spotkaniach, warsztatach i seminariach związanych z aktualizacją Strategii;
  • uczestnictwo w spotkanych konsultacyjnych Strategii;
  • ścisła współpraca z Departamentem Polityki Regionalnej oraz Zespołem ds. aktualizacji Strategii (Forum Partnerskim) na poszczególnych etapach prac nad aktualizacją Strategii.

Załączniki:

Zarządzenie nr 134/2018 Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 2018 r.