Inteligentne specjalizacje

Artykuły z kategorii Inteligentne specjalizacje

W 2013 r. w procesie aktualizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego, po raz pierwszy wskazano tzw. regionalne inteligentne specjalizacje. Była to odpowiedź na nową koncepcję realizacji polityki regionalnej  określonej przez Komisję Europejską w strategii „Europa 2020”. Inteligentne specjalizacje definiowane są jako sektory gospodarki oparte na wiedzy i będące źródłem przewag konkurencyjnych.  Inteligentne specjalizacje Warmii i Mazur zidentyfikowane zostały w procesie obejmującym  pogłębione analizy i diagnozę, szereg spotkań, debat i dyskusji z mieszkańcami regionu, przedstawicielami środowiska gospodarczego i naukowego, otoczeniem biznesu.  W ten sposób zdefiniowano trzy funkcjonalne specjalizacje województwa tj. ekonomię wody, żywność wysokiej jakości oraz drewno i meblarstwo. W Strategii, wskazano ponadto pięć zagadnień horyzontalnych wspólnych dla trzech ww. specjalizacji (technologie informacyjno-komunikacyjne, finansowanie, logistyka, targi i promocja, bezpieczeństwo). Poprawa sytuacji w tych obszarach determinuje efektywny rozwój podmiotów gospodarczych funkcjonujących w zidentyfikowanych regionalnych inteligentnych specjalizacjach.

Dynamiczna sytuacja gospodarcza wymaga jednak ciągłej obserwacji zachodzących zmian, a tym samym również bieżącej rewizji obszarów inteligentnych specjalizacji. Służy temu tzw. proces przedsiębiorczego odkrywania angażujący interesariuszy Strategii.

Więcej informacji na temat inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego, badań i podejmowanych działań znaleźć można na stronie www.ris.warmia.mazury.pl

oraz:

http://invest.warmia.mazury.pl/images/inteligentne_specjalizacje/meble/drewno.png

http://invest.warmia.mazury.pl/images/inteligentne_specjalizacje/ekonomia_wody/ekonomia-wody-fold.jpg

http://invest.warmia.mazury.pl/images/inteligentne_specjalizacje/zywnosc/zywnosc-fold.jpg