Konsultacje społeczne

Artykuły z kategorii Konsultacje społeczne

Strategia rozwoju województwa podlega obowiązkowi przeprowadzenia konsultacji społecznych, m. in.  z jednostkami samorządu terytorialnego, partnerami społecznymi i gospodarczymi oraz z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosi m.in. w dzienniku o zasięgu regionalnym informację o konsultacjach, a w szczególności zaproszenie do uczestnictwa w procesie konsultacji, miejsce i tematy spotkań i konferencji, oraz adres strony internetowej, na której zamieści projekt dokumentu.

Podmioty biorące udział w konsultacjach, będą mogły w terminie 35 dni od dnia ogłoszenia, wyrazić opinię do projektu na specjalnie w tym celu przygotowanym formularzu elektronicznym. W terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji, Zarząd Województwa przygotuje sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do uwag zgłaszanych w trakcie konsultacji wraz z uzasadnieniem oraz poda je do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej.

Szczegółowe informacje, w tym nt. harmonogramu konsultacji społecznych zamieszczane będą sukcesywnie.